Jaarstukken 2019

Doelenboom

Doelenboom

De doelenboom geeft weer welke hoofddoelstellingen de gemeente nastreeft, welke subdoelen zij daar binnen onderscheidt, met welke speerpunten zij die doelen wil bereiken en welke activiteiten zij daarvoor uitvoert.
In onderstaand overzicht zijn de Hoofddoelstellingen (HD blauw gearceerd) weergegeven, de Subdoelen (SD) en de speerpunten. In de programmaverantwoording is de voortgang aangegeven.

HD1

1. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

SD

1.1 Meer jeugd groeit op in een veilige omgeving

SD

1.2 Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun talenten en vaardigheden

Actieplan Cultuur 2019

Het actieplan cultuur 2019 is uitgevoerd

SD

1.3 Inwoners bereiken het voor hen best passende opleidingsniveau

Nieuwbouw scholen

Er is gestart met de bouw van drie nieuwe IKC's en er is een nieuwe sporthal opgeleverd.

SD

1.4 Meer jongeren zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt

SD

1.5 Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl

Actieplan Sport en Bewegen 2019

Het actieplan sport en bewegen 2019 is  uitgevoerd samen met betrokken partners

HD2

2. Inwoners houden zo lang mogelijk regie over eigen leven en zelfstandig functioneren

SD

2.1 Meer inwoners redden zich zonder individuele ondersteuning van de gemeente

Laagdrempelige dagbesteding kwetsbare ouderen

Er kan worden voorzien in de toegenomen vraag naar laagdrempelige dagbesteding voor kwetsbare ouderen

SD

2.2 Meer inwoners kunnen zich financieel goed redden

Gratis openbaar vervoer AOW-gerechtigde minima

AOW-gerechtigden met een minimum inkomen kunnen per 2020 gratis gebruik maken van openbaar vervoer van en naar Den Haag.

SD

2.3 Meer inwoners zijn aan het werk, bij voorkeur op een reguliere werkplek

Effectieve re-integratie

De effectiviteit van re-integratie is toegenomen en er zijn meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers geplaatst. Het tekort op de BUIG is verkleind.

SD

2.4 Meer mensen zijn in staat (begeleid) zelfstandig te wonen

HD3

3. LV is een solidaire en inclusieve gemeente

SD

3.1 Meer inwoners voelen zich betrokken bij elkaar, de buurt en/of de gemeente

Maatschappelijke diensttijd

De lokale uitvoering van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren is voorbereid

SD

3.2 Minder inwoners ervaren belemmeringen mee te doen in de samenleving

Inregelen inburgering statushouders

Het overnemen van de verantwoordelijkheid voor inburgering van statushouders is voorbereid

SD

3.3 Er is ruimte voor verschillen

HD4

4. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste hulp op tijd

SD

4.1 Kwalitatief goede en rechtmatige hulp

SD

4.2 Een snelle, klantvriendelijke toeleiding naar juiste hulp

Aansluiting jeugdhulp en Wmo

Jongeren met problemen die 18 jaar worden, krijgen nog steeds de ondersteuning die zij nodig hebben.

SD

4.3 Effectieve ondersteuning, licht waar mogelijk, zwaar waar nodig

Resultaatgerichte jeugdhulp 2020-2024

De lokale uitvoering van de (toegang tot) jeugdhulp is resultaatgericht georganiseerd, conform regionale uitgangspunten

HD5

5. De gemeente is er voor inwoners, ondernemers en organisaties

SD

5.1 De organisatie voldoet aan (toekomstige) eisen van de samenleving

Actieplan Grip op jeugdhulp

Het actieplan Grip op jeugdhulp is uitgevoerd en de evaluatie is voorbereid

SD

5.2 Inwoners zijn zeer tevreden over de gemeentelijke dienstverlening

Meer vraaggerichte dienstverlening

1) De openingstijden van het Servicecentrum worden aangepast en 2) Er zijn scenario's uitgewerkt voor de toekomst van het Servicepunt Voorburg

SD

5.3 Een goed functionerende democratie

Visie op burger- en overheidsparticipatie

De gemeentelijke visie burger- en overheidsparticipatie is geformuleerd, tegen de achtergrond van democratische ontwikkeling en bestuurlijke vernieuwing.

HD6.

6. Een economisch vitale gemeente

SD

6.1 Behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid

Uitvoering toekomstbestendig maken bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen zijn op verschillende punten verbeterd.

SD

6.2 Een levendige leefomgeving met passende voorzieningen en activiteiten

Functiemenging in winkelcentra

Op basis van maatwerk wordt blurring in de kernwinkelcentra toegestaan.

HD7

7. Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

SD

7.1 een verkeersveilige gemeente

Project Bereikbaar Stompwijk

Voorbereiding aanleg Verbindingsweg

SD

7.2 Voldoende parkeergelegenheid

Implementatie parkeerbeleid

Het parkeerbeleid is in de hele gemeente ingevoerd.

SD

7.3 Wonen en werken zijn goed bereikbaar met fiets, auto & OV

Bereikbaarheid Damcentrum (Verkeer- en Vervoersplan)

De raad besluit hoe de doorstroming en bereikbaarheid Damcentrum wordt aangepakt.

HD8.

8. Een groene duurzame woongemeente

SD

8.1 Aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen

Actualisering afspraken corporaties

Er zijn nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt over onder andere betaalbaar wonen en duurzame woningen

SD

8.2 Aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant, dier

Het groen en de leefbaarheid in wijken verbeteren

Alle wijken hebben een actueel wijkgroenbeheerplan

SD

8.3 Een gezond woon- en leefklimaat

SD

8.4 Duurzaam energiegebruik

Introductie fonds duurzame maatregelen

De gemeente stelt laagrentende leningen beschikbaar voor duurzame maatregelen.

SD

8.5 Duurzaam gebruik van grondstoffen

Servicegerichter afvalbeleid

Het onderzoek naar mogelijkheden voor verminderen van restafval is uitgevoerd en het actieplan restafval is opgesteld

SD

8.6 Duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem

HD9.

9. Een veilige gemeente

SD

9.1 Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21