Jaarstukken 2019

Bijlagen

Verdeling personeelskosten over taakvelden

Overzicht personele lasten

Primitieve begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Realisatie
2019

Bestuur en Ondersteuning

Beheer overige gebouwen en gronden

952.664

952.664

952.664

Bestuur

2.310.291

2.310.291

2.315.264

Burgerzaken

3.001.291

2.909.865

2.912.532

Parkeerbelasting

65.784

65.784

65.784

Totaal programma

6.330.030

6.238.604

6.246.244

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

1.668.602

1.668.602

1.674.902

Totaal programma

1.668.602

1.668.602

1.674.902

Verkeer en Vervoer

Openbaar vervoer

0

-237

16.732

Parkeren

117.750

117.167

100.198

Verkeer en Vervoer

2.096.011

2.030.099

2.088.561

Totaal programma

2.213.761

2.147.029

2.205.491

Economie

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

16.826

115.642

115.642

Economische ontwikkeling

93.331

92.024

220.214

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

111.678

94.471

96.548

Totaal programma

221.835

302.137

432.404

Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

509.050

830.588

839.505

Onderwijshuisvesting

362.317

343.525

332.474

Openbaar basisonderwijs

0

-11.051

0

Totaal programma

871.367

1.163.062

1.171.979

Sport, cultuur en recreatie

Cultureel erfgoed

356.354

351.363

351.363

Cultuurpres.,productie&participatie

29.696

29.280

29.280

Media

16.969

16.732

16.732

Musea

46.665

46.012

46.012

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.567.533

2.515.328

2.608.748

Sportaccommodaties

363.137

366.343

366.633

Sportbeleid en activering

207.025

204.125

204.125

Totaal programma

3.587.379

3.529.183

3.622.893

Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

2.724.826

2.724.589

2.724.589

Begeleide participatie

377.434

376.721

376.721

Geëscaleerde zorg 18-

316.640

316.640

315.681

Geëscaleerde zorg 18+

0

-959

0

Inkomensregelingen

3.569.322

3.566.493

3.566.493

Maatwerk dienstverlening 18-

777.836

776.881

776.881

Maatwerk dienstverlening 18+

1.103.101

1.102.864

1.102.864

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

433.814

433.577

433.577

Samenkracht en burgerparticipatie

1.430.496

1.471.762

1.549.186

Wijkteams

269.514

613.220

613.220

Totaal programma

11.002.983

11.381.788

11.459.212

Volksgezondheid en milieu

Afval

39.920

39.395

95.457

Begraafplaatsen en crematoria

252.014

201.364

204.861

Milieubeheer

690.648

680.974

680.974

Riolering

403.752

455.201

533.948

Volksgezondheid

16.969

16.732

16.732

Totaal programma

1.403.303

1.393.666

1.531.972

VHROSV

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

260.031

364.159

1.251.244

Ruimtelijke ordening

2.064.533

1.938.092

1.946.329

Wonen en bouwen

2.829.966

2.761.973

2.771.759

Totaal programma

5.154.530

5.064.224

5.969.333

Tussenrekeningen activa

Geactiveerde kosten

0

0

2.354.745

Totaal programma

0

0

2.354.745

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Belastingen overig

388.475

388.475

291.728

Overige baten en lasten

0

0

-79.435

OZB Niet-woningen

66.241

66.241

66.241

OZB Woningen

94.541

94.541

94.541

Totaal programma

549.257

549.257

373.075

Overhead

Overhead

13.987.995

14.124.774

10.974.656

Totaal programma

13.987.995

14.124.774

10.974.656

TOTAAL

46.991.042

47.562.326

48.016.906

Bedragen x € 1

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21