Jaarstukken 2019

Bijlagen

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

In het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht heeft de provincie Zuid-Holland met elke Zuid-Hollandse gemeente een bestuursovereenkomst over het interbestuurlijk toezicht gesloten. Uit deze overeenkomst volgt dat gemeenten voor het eerst bij de jaarrekening 2013 een eigen “Staat van Gemeenten" hebben opgesteld. Elke gemeente heeft door middel van kleuren een eigen oordeel gegeven over de staat van de domeinen financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archief- en informatiebeheer en huisvesting vergunninghouders.

Betekenis kleuren:

Groen

Reeds gerealiseerd 

Oranje

Is nog niet gerealiseerd, maar realisatie is in 2020 mogelijk

Rood

Wordt niet gerealiseerd

1. Financiën

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Oranje

In de kadernota 2020-2023 was sprake van een structureel sluitende begroting vanaf 2022. Voor de meerjarenbegroting 2020 blijft dat het uitgangspunt, maar door de effecten van de meicirculaire 2019, welke na de kadernota werd gepubliceerd, kwam dit in het geding. Aanvullende ombuigingsvoorstellen à € 1 miljoen vanaf 2022 moeten ervoor zorgen om weer tot een structureel sluitende begroting te komen. De verwachting is dat deze ombuigingsvoorstellen zullen zorgen voor een sluitende begroting in het komende begrotingsjaar.

Is er reden voor extra aandacht?

Ja

2. Ruimtelijke ordening

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

De gemeentelijke bestemmings- plannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening)

Groen

Nog dit jaar gaan we meer dan 100 ruimtelijke plannen terugbrengen naar twee bestemmingsplannen, dit ter voorbereiding op de omgevingswet. Voor 2021 gaan deze twee bestemmingsplannen als ontwerp ter inzage. De twee bestemmingsplannen zijn volledig in lijn gebracht met de provinciale omgevingsverordening. Uiteraard vindt ook vooroverleg plaats.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

3. Omgevingsrecht (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen)

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.

Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

Rood

Het (voorlopige) oordeel is rood, omdat de gemeente niet beschikt over alle documenten die worden vereist voor de VTH-taken , zoals beleidsplan, uitvoeringsprogramma en jaarrapportage met evaluatie. Dit geldt vooral voor het vergunningenbeleid. Voor het toezicht- en handhavingsbeleid zijn de documenten wel beschikbaar, maar zijn de termijn voor het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag licht overschreden. Het toezichts- en handhavingsbeleid geldt voor de periode 2016-2019. Het handhavingsverslag is 28 mei 2019 door het college vastgesteld en 29 mei 2019 door de raad ontvangen. Het handhavingsuitvoeringsprogramma is op 12 februari 2019 door het college vastgesteld aangeboden en op 13 februari door de raad ontvangen. Hiermee is zijn de deadlines voor groene kwalificatie iets overschreden. Overigens had de gemeente in 2019 nog geen vergunningenbeleid en geen vergunningenuitvoeringsprogramma. Wel is er gewerkt aan een nieuw VTH-beleid. Het concept VTH-beleid is op 14 januari 2020 door het college vastgesteld en op 10 februari 2020 door de raadscommissie besproken.

Is er reden voor extra aandacht?

Ja

4. Monumentenzorg

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten.

Groen

ja de gemeente heeft een onafhankelijke driekoppige gecombineerde welstand- en monumentencommissie die wekelijks plannen voor ons beoordelen. We schakelen daar Stichting Dorp, Stad en Land voor in. Bij inhoudelijke vraagstukken waarvoor in de huidige commissie onvoldoende kennis aanwezig is, wordt een beroep gedaan op expertise bij Dorp, Stad en Land. Een van de leden heeft bovendien zitting in de Q-teams van grote ruimtelijke plannen zoals Duivenvoordecorridor.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

5. Archief- en informatiebeheer

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

Oranje

In afwachting van het Verslag Kritische Prestatie Indicatoren gemeentelijke archiefketen (KPI) over 2019, is het voorlopige oordeel oranje. In de loop van 2020 zal het KPI-verslag 2019 door de gemeente worden vastgesteld en doorgestuurd naar de provincie. Het KPI verslag 2018 is op 28 januari 2020 door het college vastgesteld en doorgezet naar de gemeenteraad. Hierna wordt het naar de Provincie verstuurd. In het KPI rapport 2018 wordt de staat van het huidige informatie- en archiefbeheer uitstekend beoordeeld op de KPI’s en onderschreven door de gemeentearchivaris.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

6. Huisvesting Vergunninghouders

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Groen

In samenwerking met de woningcorporaties, VluchtelingenWerk en het COA heeft de gemeente een inhaalslag weten te maken.

Gevraagde informatie

Stand van zaken

1. Achterstand per 1 januari 2019:

22 personen

2. Fase interventieladder op 1 januari 2019:

Afspraken maken

3. Taakstelling eerste halfjaar 2019:

26 personen

4. In 1e halfjaar 2019 gehuisveste vergunninghouders:

49 personen

5. Voorsprong per 1 juli 2019:

1 personen

6. Fase interventieladder op 1 juli 2019:

taakstelling gerealiseerd

7. Taakstelling tweede halfjaar 2019:

26 personen

8. In 2e halfjaar 2019 gehuisveste vergunninghouders:

37 personen

9. Voorsprong per 31 december 2019

10 personen

10. Fase interventieladder op 31 december 2019:

taakstelling gerealiseerd

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21