Jaarstukken 2019

Bijlagen

Incidentele baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de incidentele lasten en baten verwerkt, waarin per programma de belangrijkste posten afzonderlijk zijn gespecificeerd.

Incidentele lasten

Begroting 2019 na wijiziging

Realisatie 2019

Toelichting

T0 Bestuur en Ondersteuning

Onderzoeksbudget

85

49

Informatiemanagement sociaal en ruimtelijk domein

150

150

Transformatieregisseur Sociaal Domein

85

85

Strateeg en controller Sociaal Domein

200

200

Applicatie en automatisering

130

104

Gegevensmanagement

150

132

Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken

50

50

SPP (vitalisering personeelsbestand

400

364

Implementatie regionale inkoopstrategie jeugdhulp

62

62

Implementatie aanpassing jeugdwet
(woonplaatsbeginsel)

25

25

Bestuurlijke tafel wonen

20

15

Invoering Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren

220

90

Onderzoek verordening sociaal domein

10

-

Programmadirecteur

140

140

Visie en werkwijze burger- en overheidsparticipatie opstellen

100

18

Handgeld Nieuw Beleid

25

6

Handgeld niet volledig besteed

Voorziening wachtgeld wethouders

-

461

Nieuw gevormde voorziening

Voorzieningen pensioenen wethouders

-

220

Extra storting als gevolg van lage rentestand en aanpassing sterftetabel

Voorziening dubieuze debiteuren Sociaal Domein

-

700

Als gevolg van een aangepaste berekeningssystematiek is een eenmalige storting in deze voorzien gedaan

Subtotaal

1.852

2.871

T1 Veiligheid

Veiligheid ouderen

50

28

Vernieuwen AED's

Aanpak Radicalisering

83

63

Trainingen en advisering

Subtotaal

133

91

T2 Programma Verkeer en Vervoer

Parkeerdrukonderzoek

97

8

Uitvoering onderzoek parkeerregime/-drukmeting

Ruimtelijke ontwikkelingen langs de grenzen van onze gemeente

100

50

Ruimtelijk-economische ontwikkelingen

Subtotaal

197

58

T3 Economie

Economische agenda

88

29

o.a. Vlietdagen en plaatsen mupi's (reclame- borden van binnenuit verlicht)

Economische agenda - Recreatie en toerisme

151

31

Promoplan toerisme wordt uitgevoerd in 2020

Economische agenda - Evenementenbeleid

173

176

Voorzetten aanpak Huygenskwartier

100

78

Aanpak winkelgebied Julianabaan

61

39

Bouw -en woonrijp maken Leidsenhage

50

-

Betreft budget voor niet verrekenbare kosten

Subtotaal

623

353

T4 Onderwijs

Tijdelijke huisvesting leerlingen

125

-

tijdelijke huisvesting is in 2019 niet ingezet t.b.v. leerlingen

Extra budget schoolzwemmen

10

-

budget is niet besteed vanwege onvoldoende animo van de scholen

Subtotaal

135

-

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Integrale aanpak overgewicht (Jongeren Op
Gezond Gewicht)

35

35

Gezond in de stad

25

25

Meerjarenplan DHW

100

17

Landschapstafel Duin, Horst en Weide

Snippergroen

120

120

Meer groen

100

100

Uitreiken jaarlijkse sportprijs

7

7

Uitreiken jaarlijkse cultuurprijs

7

7

Project Zijdepark

140

122

Subtotaal

533

433

T6 Programma Sociaal Domein

Bewonersinitiatieven

25

25

Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram

50

50

Sociaal servicepunt

75

75

Maatschappelijke begeleiding statushouders

150

150

Participatie & Integratie Statushouders

330

-

Uitkering is vervallen, dus uitgaven gelijkmatig verlaagd

Programma sociaal domein (hervorming subsidiestelsel)

190

109

De werkzaamheden m.b.t. de hervorming van het subsiediestelsel worden in 2020 afgerond

Sociaal netwerkpunt Driesprong

115

115

Dagbesteding

30

30

LHBTQI beleid

16

16

Vrijwilligersprijs

7

7

Subtotaal

988

577

T7 Volksgezondheid en Milieu

Wekelijks afval inzamelen

410

410

Inzet cleanteam

60

60

Mobiel afvalbrengstation

150

150

Subtotaal

620

620

T8 VHROSV

Implementatie omgevingswet

360

285

Deel planning over naar 2020

Implementatie omgevingswet

775

421

Deel planning over naar 2020

Masterplan Damcentrum

152

148

Project sociale woningbouw Overgoo

30

9

Subtotaal

1.317

863

Totaal incidentele lasten

6.398

5.866

Incidentele baten

Begroting 2019 na wijiziging

Realisatie 2019

Toelichting

Alle programma's

Gezond in de Stad (GIDS, decentralisatie uitkeringen)

25

25

Inkomsten verkoop snippergroen

120

265

meer transacties dan geraamd

Maatschappelijke begeleiding statushouders
(decentralisatie uitkeringen)

150

142

De ontvangen middelen per statushouder wijken iets af door een verschil in aantallen gevestigde statushouders.

Participatie & Integratie Statushouders
(decentralisatie uitkeringen)

350

-

uitkering is vervallen

Aanpak winkelgebied Julianabaan

11

35

BBZ

-

623

Als gevolg van gewijzigde regelgeving is er geen terugbetaalverplichting meer.

Totaal incidentele baten

656

1.090

Incidentele verrekeningen met reserves

Begroting 2019 na wijziging

Realisatie 2019

Toelichting

Stortingen in reserves

Algemene reserve met bufferfunctie

-

2.776

Aanvulling reserve door gestegen risicoprofiel (dekking uit algemene reserve vrij besteedbaar)

Algemene reserve vrij besteedbaar

844

1.030

Reserve stedelijke vernieuwing

180

180

Reserve dekking afschrijvingslasten

10.836

10.757

Rietvink en Stompwijk

Reserve nazorg Rietvink

350

350

Bestemd voor afronding project Rietvink

Subtotaal

12.210

15.093

Onttrekkingen aan reserves

Algemene reserve vrij besteedbaar

4.690

7.581

Hogere onttrekking i.v.m. storting in Algemene reserve met bufferfunctie

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

7.472

7.463

Vrijval reserve (zie Reserve dekking afschrijvingslasten)

Reserve de Rietvink

4.275

4.275

Vrijval reserve (zie Reserve dekking afschrijvingslasten)

Subtotaal

16.437

19.319

Totaal incidentele verrekeningen met reserves

-4.227

-4.226

Saldo incidentele baten en lasten

-1.515

-550

Bedragen x € 1.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21