Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het financieringsbeleid en de uitvoering ervan in 2019. De Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) is de basis voor de financiering en de treasury taken. In de financiële beheersverordening en het Treasurystatuut van onze gemeente zijn nadere regels voor de financieringsfunctie opgenomen. Als leidraad hiervoor is gebruik gemaakt van de Handreiking Treasury van het ministerie van BZK.

In deze paragraaf wordt ingegaan op:
1.   Treasurybeleid
2.   Risico-inventarisatie en -kwantificering
3.   Financieringspositie
4.   Rentelasten en toegerekende rente
5.   Opnemen van kortlopende geldleningen
6.   Uitzetten van overtollige geldmiddelen

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21