Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overige jaarrekening gegevens

Om een goed oordeel te kunnen geven over het structurele evenwicht tussen lasten en baten is het noodzakelijk inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Voor een gespecificeerd overzicht per programma en een toelichting daar op wordt verwezen naar de bijlagen.

Het totaal van de incidentele baten en lasten is per programma opgenomen in onderstaande tabel.

Incidentele lasten

Begroting 2019

Realisatie 2019

T0 Bestuur en Ondersteuning

1.852

2.871

T1 Veiligheid

133

91

T2 Programma Verkeer en Vervoer

197

58

T3 Economie

623

353

T4 Onderwijs

135

-

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

533

433

T6 Programma Sociaal Domein

988

577

T7 Volksgezondheid en Milieu

620

620

T8 VHROSV

1.317

863

Totaal incidentele lasten

6.398

5.866

Incidentele baten

Begroting 2019

Realisatie 2019

Alle programma's

656

1.090

Totaal incidentele baten

656

1.090

Incidentele verrekeningen met reserves

Begroting 2019

Realisatie 2019

Stortingen in reserves

12.210

15.093

Totaal onttrekkingen aan reserves

16.437

19.319

Saldo incidentele baten en lasten (reserves)

-4.227

-4.226

Samenvatting incidentele baten en lasten

Begroting 2019

Realisatie 2019

Totaal incidentele lasten

-6.398

-5.866

Totaal incidentele baten

656

1.090

Saldo incidentele mutaties reserves

4.227

4.226

Totaal per saldo incidentele baten en lasten

-1.515

-550

Structureel resultaat

Begroting 2019

Realisatie 2019

Jaarrekeningresultaat

-6.970

-4.129

Waarvan incidentele baten en lasten

-1.515

-550

Structureel resultaat

-5.455

-3.579

Bedragen x € 1.000

Per saldo bedragen de incidentele baten en lasten € 550.000 (per saldo last). Dat betekent dat zonder incidentele baten en lasten het jaarresultaat met dit bedrag voordeliger zou zijn geweest. Belangrijke post hierin is de onttrekking aan reserves.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21