Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Primitieve
begroting
2019

Begrotings-
wijzigingen
2019

Begroting na
wijziging
2019

Realisatie
2019

Verschil
2019

Lasten

Bestuur en Ondersteuning

9.203

-194

9.009

10.039

-1.029

Veiligheid

7.874

43

7.918

7.653

265

Verkeer en Vervoer

8.455

419

8.873

8.340

533

Economie

4.386

411

4.797

3.844

953

Onderwijs

7.962

-499

7.463

7.237

226

Sport, cultuur en recreatie

15.471

3.017

18.489

16.758

1.731

Sociaal domein

87.923

989

88.912

93.399

-4.487

Volksgezondheid en milieu

18.539

5.190

23.729

23.130

599

VHROSV

25.067

-10.300

14.767

10.242

4.525

Totaal lasten

184.880

-923

183.957

180.641

3.316

Baten

Bestuur en Ondersteuning

3.230

65

3.294

3.332

37

Veiligheid

19

105

124

145

21

Verkeer en Vervoer

801

92

893

1.135

242

Economie

3.371

72

3.443

2.794

-649

Onderwijs

1.166

497

1.663

1.651

-12

Sport, cultuur en recreatie

2.136

2.529

4.665

2.885

-1.780

Sociaal domein

30.756

-124

30.632

31.469

837

Volksgezondheid en milieu

18.354

4.782

23.136

22.652

-484

VHROSV

20.426

-11.578

8.849

5.462

-3.386

Totaal baten

80.259

-3.561

76.698

71.524

-5.175

Saldo van lasten en baten

-104.621

-2.638

-107.259

-109.117

-1.859

Vennootschapsbelasting

0

0

0

-131

-131

Overhead

-29.406

-254

-29.660

-28.779

881

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

124.340

354

124.694

128.640

3.945

Totaal voor resultaatbestemming

-9.687

-2.538

-12.224

-9.387

2.837

Storting in reserves

12.219

-9

12.210

15.093

-2.883

Onttrekking aan reserves

15.531

1.934

17.465

20.351

2.886

Saldo van mutaties reserves

3.312

1.943

5.255

5.257

3

Resultaat

-6.374

-595

-6.970

-4.129

2.840

Bedragen x € 1.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21