Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Begroot
Lasten

Begroot
Baten

Begroot
Saldo

Realisatie
Lasten

Realisatie
Baten

Realisatie
Saldo

T01

Bestuur

-3.207

0

-3.207

-4.017

20

-3.996

T02

Burgerzaken

-3.738

1.281

-2.457

-3.760

1.130

-2.630

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.998

1.778

-219

-2.196

1.922

-275

T04

Overhead

-29.710

50

-29.660

-29.189

410

-28.779

T05

Treasury

239

4.942

5.181

-24

5.675

5.651

T010

Mutaties reserves

-12.210

17.465

5.255

-15.093

20.351

5.257

T09

Vennootschapsbelasting

0

0

-131

0

-131

T061

OZB Woningen

-250

8.582

8.332

-266

8.356

8.090

T062

OZB Niet-woningen

-106

2.903

2.797

-81

3.032

2.951

T063

Parkeerbelasting

-66

235

169

-66

260

194

T064

Belastingen overig

-423

776

353

-323

780

456

T07

Algemene en overige uitkeringen

0

108.082

108.082

0

111.495

111.495

T08

Overige baten en lasten

-50

0

-50

-68

65

-3

T11

Crisisbeheersing en brandweer

-5.815

0

-5.815

-5.639

0

-5.639

T12

Openbare orde en veiligheid

-2.103

124

-1.979

-2.014

145

-1.869

T21

Verkeer en Vervoer

-8.343

846

-7.496

-7.897

1.089

-6.807

T22

Parkeren

-443

38

-406

-392

44

-348

T23

Recreatieve havens

-55

9

-46

-4

1

-3

T25

Openbaar vervoer

-32

0

-32

-47

0

-47

T31

Economische ontwikkeling

-747

27

-720

-595

32

-563

T32

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

-3.314

3.192

-122

-2.604

2.548

-56

T33

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-239

76

-163

-238

63

-176

T34

Economische promotie

-498

147

-351

-407

151

-256

T41

Openbaar basisonderwijs

11

0

11

0

0

0

T42

Onderwijshuisvesting

-3.664

38

-3.626

-3.527

17

-3.509

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.810

1.626

-2.185

-3.711

1.634

-2.077

T51

Sportbeleid en activering

-1.018

0

-1.018

-1.039

0

-1.039

T52

Sportaccommodaties

-5.048

1.922

-3.126

-5.068

1.895

-3.173

T53

Cultuurpres.,productie&participatie

-614

89

-526

-617

109

-508

T54

Musea

-648

49

-599

-672

58

-615

T55

Cultureel erfgoed

-453

0

-453

-417

0

-416

T56

Media

-2.017

262

-1.756

-2.015

260

-1.755

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-8.690

2.343

-6.347

-6.930

562

-6.368

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

-10.245

1.238

-9.007

-10.106

1.444

-8.662

T62

Wijkteams

-1.699

0

-1.699

-1.790

0

-1.790

T63

Inkomensregelingen

-36.024

28.475

-7.550

-36.609

29.121

-7.487

T64

Begeleide participatie

-3.714

96

-3.618

-3.712

83

-3.629

T65

Arbeidsparticipatie

-4.801

449

-4.352

-4.546

339

-4.206

T66

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-1.679

5

-1.673

-2.050

4

-2.046

T671

Maatwerk dienstverlening 18+

-9.368

369

-8.998

-9.980

475

-9.505

T672

Maatwerk dienstverlening 18-

-18.790

0

-18.790

-21.717

0

-21.717

T681

Geëscaleerde zorg 18+

-378

0

-378

-489

3

-487

T682

Geëscaleerde zorg 18-

-2.214

0

-2.214

-2.401

0

-2.401

T71

Volksgezondheid

-2.440

0

-2.440

-2.441

74

-2.367

T72

Riolering

-3.792

5.621

1.830

-3.861

5.416

1.555

T73

Afval

-9.828

12.004

2.176

-9.703

11.891

2.188

T74

Milieubeheer

-6.798

4.510

-2.288

-6.283

4.221

-2.062

T75

Begraafplaatsen en crematoria

-871

1.001

130

-841

1.050

209

T81

Ruimtelijke ordening

-3.782

392

-3.390

-3.211

399

-2.813

T82

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

-6.821

6.805

-15

-3.740

3.168

-572

T83

Wonen en bouwen

-4.164

1.652

-2.513

-3.291

1.896

-1.395

Saldo van lasten en baten

-226.467

219.498

-6.970

-225.816

221.686

-4.129

Bedragen x € 1.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21