Jaarstukken 2019

Algemeen

Leeswijzer

De jaarstukken 2019 bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op de door de raad vastgestelde programma’s. Er wordt antwoord gegeven op de drie W-vragen: Wat willen we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost.

De mate waarin we de speerpunten van beleid, zoals opgenomen in de programmabegroting 2019, hebben gerealiseerd, brengen we tot uitdrukking met de volgende kleuren:

Status van de speerpunten van beleid per 31 december 2019

GROEN

Speerpunt is gerealiseerd in 2019

ORANJE

Vertraging in de voorbereiding/uitvoering, speerpunt wordt afgerond in 2020

ROOD

Knelpunten in de voorbereiding/uitvoering, speerpunt wordt niet gerealiseerd


Bij de programmaverantwoordingen wordt per speerpunt een toelichting gegeven op de status per 31 december 2019. Het jaarverslag bevat ook de paragrafen, die vanuit een dwarsdoorsnede een aantal specifieke thema’s uitwerken.

De jaarrekening vormt het financiële gedeelte van de jaarstukken 2019. In de jaarrekening is een overzicht van de baten en lasten over 2019 opgenomen. Het bevat een toelichting op het overzicht van baten en lasten evenals de balans met de toelichting.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21