Jaarstukken 2019

Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

We bouwen aan een gemeente waar mensen met plezier wonen, werken en op bezoek komen. Dat doen we samen met inwoners, organisaties, ondernemers en instellingen. De gemeente Leidschendam-Voorburg legt met de jaarrekening financiële verantwoording af voor het eerste volledige jaar van deze bestuursperiode.

Het jaar stond in het teken van keuzes maken, uitgaven beperken en tegelijkertijd investeren in de samenleving. Gedurende het jaar konden we de algemene financiële resultaten positief ombuigen. We sluiten de jaarrekening 2019 af met een nadelig eindresultaat van circa € 4,1 miljoen. Bij de begroting van 2019 werd nog uitgegaan van bijna € 7,0 miljoen nadelig. Leidschendam-Voorburg heeft, net als vele andere gemeenten, al enkele jaren te maken met structurele financiële tegenvallers, zoals de kosten van jeugdhulp.

Door het gevoerde beleid en door het meevallende beeld dat het Rijk schetste na Prinsjesdag 2019, presenteerden we een gunstige programmabegroting (2020-2023) aan de gemeenteraad. Het college gaat behoedzaam om met de verwachte positieve resultaten. Afgelopen jaar werd de koper en opbrengst van de Eneco-aandelen bekend. Hoe deze incidentele baten worden ingezet volgt in 2020.

Elke dag maken we de gemeente een beetje mooier en beter. In 2019 boekten we de eerste positieve resultaten van onze maatwerkaanpak per wijk op het gebied van afvalinzameling. Er zijn 79 mensen uitgestroomd uit de bijstand en we zagen de tekorten op de bijstandsbudgetten afnemen. We werkten aan de energietransitie, onder andere door het woningeigenaren gemakkelijker te maken om hun woning te verduurzamen. Tegelijkertijd werkten we aan zaken waarvan we komend jaar of jaren resultaten verwachten. Denk aan de start van de nieuwe subsidiesystematiek, onderzoek naar verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming van verkeer in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid en hoe we als gemeente burgerparticipatie vormgeven. Ook jeugdzorg houdt onverminderd onze aandacht. In de samenvatting noemen we nog meer voorbeelden van wat zich in 2019 afspeelde en geven we zo een gezicht aan de cijfers in dit jaarverslag.

De coronacrisis speelde nog niet in 2019, maar heeft wel effect op sommige trajecten die dat jaar gestart zijn, bijvoorbeeld doordat deze vertraging oplopen. Daarnaast ondervinden we van de crisis financiële gevolgen. Deze worden zo goed als mogelijk verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024 en Nota van Wijzigingen, die in het najaar aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Klaas Tigelaar         
Astrid van Eekelen
Juliette Bouw         
Nadine Stemerdink
Jan-Willem Rouwendal

Leidschendam-Voorburg, 26 mei 2020

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21