Jaarstukken 2019

Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

Het huishoudboekje 2019

Financiële resultaat 2019
Bij het aanbieden van de concept-begroting 2019 is uitgegaan van een verwacht negatief resultaat over 2019 van
€ 6.374.000. Op basis van de Nota van Wijziging 2019 was het verwachte resultaat € 844.000 negatiever waardoor het nadeel oploopt naar € 7.218.000. Als gevolg van moties en amendementen bij begroting 2019, mee- en tegenvallers in de loop van het jaar welke zijn meegenomen in de tweede tussentijdse rapportage 2019 en de nota van wijziging bij de begroting 2020 zijn diverse budgetten bijgesteld, hetgeen per saldo leidde tot een verbeterd verwacht tekort over 2019 van € 6.970.000.

Het eindresultaat van 2019 bedraagt afgerond € 4.129.000 nadelig, wat ten opzichte van de begroting een voordeel betekent van afgerond € 2.840.000. Voor een toelichting op hoofdlijnen per programma wordt verwezen naar onderstaande tabel, inclusief toelichting. In hoofdstuk 2.1 Programma's is een gedetailleerde toelichting per programma opgenomen.

In het overzicht hieronder staat per programma welk bedrag was begroot, wat is uitgegeven en wat het verschil tussen beide is. Een min in de kolom Begroting en de kolom Jaarrekening staat voor een last. Een min in de kolom Verschil betekent een nadelig verschil: er is meer uitgegeven of minder ontvangen dan begroot. Een plus betekent een voordelig verschil: er is minder uitgegeven dan begroot of meer ontvangen dan begroot.

Programma

Begroting
2019

Jaarrekening
2019

Verschil

T0 Bestuur en Ondersteuning

-5.715

-6.707

-992

T1 Veiligheid

-7.794

-7.508

286

T2 Verkeer en Vervoer

-7.980

-7.205

775

T3 Economie

-1.355

-1.051

304

T4 Onderwijs

-5.800

-5.586

214

T5 Sport, cultuur en recreatie

-13.824

-13.873

-49

T6 Sociaal domein

-58.280

-61.930

-3.650

T7 Volksgezondheid en milieu

-593

-478

115

T8 VHROSV

-5.918

-4.780

1.138

T10 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

124.694

128.640

3.945

T14 Overhead

-29.660

-28.779

881

T15 Vennootschapsbelasting

0

-131

-131

Totaal van lasten en baten

-12.224

-9.387

2.837

Mutaties reserves

5.255

5.257

3

Totaal

-6.970

-4.129

2.840

Bedragen x € 1.000

Programma 0 Bestuur en ondersteuning (per saldo € 992.000 nadeel)
Dit nadeel is op hoofdlijnen te verklaren door extra stortingen die in de pensioenvoorzieningen voor de (ex) wethouders moesten worden gedaan als gevolg van de lage rentestand en de aangepaste sterftetabel. Daarnaast is er in 2019 een verplichte voorziening gevormd voor nog uit te betalen wachtgelden aan voormalig wethouders. Verder zijn de kosten van het uitbesteed onderhoud van gebouwen en installaties hoger uitgevallen. De baten voor uitgifte paspoorten en overige dienstverlening, incl. huwelijken en ID-bewijzen zijn lager uitgevallen dan geraamd.

Programma 1 Veiligheid (per saldo € 286.000 voordeel)
Het voordeel bestaat uit het terugvloeien van het voordelig resultaat van de Veiligheids Regio Haaglanden (VRH) 2018 naar de deelnemende gemeenten en de lager uitgevallen kosten van de regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) in 2019.

Programma 2 Verkeer en vervoer (per saldo € 775.000 voordeel)
Dit voordeel is enerzijds voornamelijk ontstaan door onderuitputting op de (stelpost) kapitaallasten die waren voorzien voor het project Bereikbaarheid Stompwijk. Tevens is een deel van het budget planmatig onderhoud wegen niet besteed. Anderzijds is er een voordeel op ontvangen leges de doordat er substantieel meer vergunningen verleend zijn aan Nutsbedrijven voor het leggen van kabels en leidingen.

Programma 3 Economie (per saldo € 304.000 voordeel)
Het voordeel betreft met name nog niet (volledig) gerealiseerde werkzaamheden inzake de projecten "Aanpak Huyenskwartier" en "Aanpak Julianabaan". Daarnaast vindt het uitrollen van het promotieplan Toerisme - waarmee in 2019 is gestart -  in 2020 plaats.

Programma 4 Onderwijs (per saldo € 214.000 voordeel)
Het voordeel betreft enerzijds de lagere uitgaven aan de huur van tijdelijke huisvesting voor (verhuizingen van) schoolgebouwen. In 2019 is het gebouw dat hiervoor wordt gehuurd, niet gebruikt voor onderwijshuisvesting maar is tijdelijk anti-kraak verhuurd. Daarnaast zijn er meerdere kleinere voor- en nadelen in het taakveld onderwijsbeleid bijvoorbeeld voor schoolzwemmen, laaggeletterdheid en onderwijsachterstandenbeleid. Door een toenemende vraag naar maatwerk in het leerlingenvervoer stijgen de kosten en is daarvoor in 2019 een tekort ontstaan.

Programma 6 Sociaal Domein (per saldo € 3.650.000 nadeel)
Het nadeel op dit taakveld is met name ontstaan door de kosten Wmo en de jeugdhulp.

De lasten voor jeugdhulp zijn € 3,1 miljoen hoger dan geraamd in 2019. Tegenover deze kostenstijging staat de compensatie van € 2,6 miljoen die de gemeente via het gemeentefonds heeft ontvangen voor gestegen kosten Voogdij en 18+. Deze baten staan verantwoord onder programma Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien.

In 2019 zagen we dat het beroep op ondersteuning via de Wmo behoorlijk toenam, vooral voor inwoners met GGZ-problematiek én de invoering van het abonnementstarief leidt tot een grotere aanzuigende werking dan verwacht. De Wmo kosten kwamen circa € 1 miljoen hoger uit dan oorspronkelijk begroot.

Daarnaast is er een voordeel ontstaan door teruggevorderde subsidiebedragen uit 2018 (circa € 200.000) en lopende projecten die nog in 2020 doorlopen (circa € 250.000).

Programma 8 VHROSV (per saldo € 1.138.000 voordeel)
Dit voordeel ten opzichte van de begroting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2019 in het kader van het stedelijke vernieuwingsproject Leidsekade/Venestraat slechts de voorbereidingskosten zijn gemaakt. Daarnaast zijn er met betrekking tot de Wabo minder kosten gemaakt en is minder besteed aan sociale woningbouw projecten. En er een voordeel als gevolg van het afstoten van gemeentelijk vastgoed en verkoop van een gebouw aan de Roeringlaan.

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien (per saldo € 3.945.000 voordeel)
Dit voordeel wordt vooral verklaard door hoger dan verwachte inkomsten uit het gemeentefonds (€ 3,4 miljoen). Betreft met name een compensatie van € 2,6 miljoen die de gemeente via het gemeentefonds heeft ontvangen voor gestegen kosten Voogdij en 18+ over 2018. Daarnaast zijn de inkomsten uit het ontvangen dividend van Eneco hoger uitgevallen (€ 0,5 miljoen).

Programma 14 Overhead (per saldo € 881.000 voordeel)
Ten opzichte van de begroting 2019 is op overhead een voordeel ontstaan, omdat in 2019 meer kosten zijn doorbelast naar de taakvelden. Daarnaast zijn er meer bijdragen ontvangen van derden voor personeel dat extern is gedetacheerd en zijn vergoedingen van het UWV ontvangen.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is een soort financiële buffer: het is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen en haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de weerstandscapaciteit (het totaal van algemene reserves en de post onvoorzien) en van het risicoprofiel (totaal van risico’s). Het weerstandsvermogen van de gemeente is goed te noemen, omdat de huidige weerstandscapaciteit ruim voldoende is om eventuele risico’s die de gemeente nu kan zien op te kunnen vangen.

Realisatie investeringsplan 2019
Voor 2019 stond een bedrag van € 31,8 miljoen aan geplande investeringen op de rol. In werkelijkheid is dat € 17,0 miljoen geworden. Dit betekent dat in 2019 circa 53,4% van het totaal beschikbare investeringsbedrag is uitgegeven. Een aantal investeringsbedragen die onder andere betrekking hebben op het project Bereikbaarheid Stompwijk (aanleg Veenpoldersweg c.a.), uitvoering Verkeer- en Vervoersplan, nieuwbouw/renovatie van scholen, vervanging verkeersregelinstallaties, kunstgrasvelden en rioolvervangingen, met een totaalwaarde van circa € 13,4 miljoen worden doorgeschoven naar 2020. Dit zijn met name investeringen die onderdeel uit maken van grote meerjarige projecten, waarvan de uitvoering vertraging heeft opgelopen door bezwaren, extra onderzoek of overleg. In de bijlagen is een overzicht van de realisatie investeringsplan opgenomen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21