Jaarstukken 2019

Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

Iedereen heeft een eigen beeld van prettig wonen. De een houdt van drukte, de ander wil de rust van het platteland en weer een ander wil vooral dichtbij alle voorzieningen wonen. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat iedereen goed in Leidschendam-Voorburg woont.

Veiligheid
Om te zorgen dat de gemeente veilig is, handhaven buitengewoon opsporingsambtenaren dagelijks en werken we nauw samen met de politie en Veiligheidsregio Haaglanden. In 2019 werkten we aan implementatie van de nieuwe crisisorganisatie, radicaliseringsaanpak en ondermijning. Daarnaast is het Veiligheidsbeleid 2020-2022 opgesteld. Hierin liggen de prioriteiten bij personen die verward gedrag vertonen, jeugdoverlast en –criminaliteit, ouderen en veiligheid, verkeersveiligheid en woninginbraken.

Makkelijk en snel van A naar B
Leidschendam-Voorburg is gunstig gelegen en goed bereikbaar. Om te zorgen dat dit ook in de toekomst zo is, zetten we ons samen met het Rijk en de regio in voor goede en duurzame infrastructuur en mobiliteit. Zo werken we samen om de doorstroming op de N14 te bevorderen. Fietsvoorzieningen hebben een belangrijke plek in de samenwerking. In 2019 is de mobiliteitsaanpak, het No Regret-pakket, van het Central Innovation District en de Binckhorst (CID – Binckhorst) opgesteld. Het biedt onze gemeente de mogelijkheid om in te zetten op verlenging van de snelfietsroute Velostrada, de aanleg van het Trekvliettracé, extra OV- of deelfietsen bij station Voorburg en meer fietsenstallingen bij station Laan van NOI.

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk. De voorbereidingen voor de aanleg van de Verbindingsweg vonden afgelopen jaar plaats. Inwoners kozen de namen voor de nieuwe Verbindingsweg en de brug over de Nieuwe Vaart: de Veenpoldersweg en Gemaalbrug.

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid en doorstroming van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid te verbeteren. Daarnaast zijn de Nieuwstraat, Damhouderstraat en kruispunten bij het Damplein opnieuw ingericht. De gemeente werkt samen met inwoners aan het verlagen van de parkeerdruk in het Damcentrum en de blauwe zone is in de Dampleingarage ingevoerd.  

Duurzaamheid
Net als de rest van Nederland wil de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2050 CO2-neutraal en aardgasloos zijn. We zetten vooral in op het beperken van het gebruik van energie, het verduurzamen van woningen en het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering in de openbare ruimte. Hoe we willen werken aan een groene en duurzame gemeente is vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2022. Daarnaast werden we Global Goals gemeente, waarmee we achter de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling staan.

In 2019 stelde de gemeente 178 subsidieaanvragen vast van woningeigenaren die gebruik wilden maken van de duurzaamheidssubsidie van de gemeente. Daarnaast lieten 403 huishoudens een warmtescan van de gevel van hun huis maken om zo te bepalen of isolerende maatregelen nodig zijn. Daarnaast is voor de toekomst gewerkt aan een combinatie van goedkoop lenen bij het Nationale Energiebesparingsfonds (NEF) en een gemeentelijke subsidie voor het verduurzamen van woningen. In de prestatieafspraken met woningcorporaties hebben energiebesparende maatregelen ook een plek gekregen. Doel is om woonlasten voor huurders beperkt te houden.

Op het dak van de sporthal van basisschool De Cascade in Voorburg staan 236 zonnepanelen, die eind 2019 de eerste elektriciteit aan het netwerk leverden. Inwoners investeerden in dit zonnestroomproject: Zon op LV. De installatie levert jaarlijks voldoende energie om 22 huishoudens te voorzien van groene stroom.

Bij het beheer van sportvelden kiest de gemeente zoveel mogelijk voor duurzaamheid. Zo werd het hoofdkunstgrasveld van voetbalvereniging Wilhelmus ingestrooid met kurk in plaats van rubberkorrels, vanwege het nadelige effect dat rubberkorrels kunnen hebben op het milieu.

Afvalinzameling
Samen met inwoners wordt per wijk bekeken hoe om te gaan met het scheiden van afval. In de wijk Voorburg-Midden leidde Het Nieuwe Inzamelen met inzet van de inwoners tot minder restafval. De wijk komt in de buurt van de landelijke doelstelling van 100 kg per persoon per jaar. De maatwerkaanpak per wijk heeft in de wijken Park Leeuwenbergh en Stompwijk geleid tot de invoering van een vierde minicontainer. Het inleverpunt klein grofvuil is in overleg met Avalex na een pilotperiode gesloten. In het kader van de Europese aanbesteding verwerking restafval onderzoekt Avalex, in opdracht van de deelnemende gemeenten, de mogelijkheden van nascheiding. Bij de afweging van aanbieders is aandacht voor het milieu, de service en de kosten.

Bouwen en wonen
De Woningmarktregio Haaglanden heeft in de periode tot 2030 de opgave om ca. 65.000 woningen toe te voegen aan de voorraad. In Leidschendam-Voorburg is in deze periode de bouw van ca. 2.500 woningen gepland, met een sociale woningbouwopgave van 750 woningen. De sociale woningbouw kan worden gerealiseerd op de hiervoor aangewezen locaties aan Rijnlandlaan, de Star en Overgoo. Daarnaast worden de woningbouwmogelijkheden onderzocht op de locaties Fluitpolderplein en Prinsenhof. Naar andere bouwlocaties wordt gezocht.
Bij particuliere woningbouwprojecten zet de gemeente in op een percentage van minimaal 30% sociale woningbouw. De gemeente kreeg in 2019 veel aanvragen van particuliere initiatiefnemers voor herontwikkeling van kleine en grotere locaties in de gemeente. Er wordt geprioriteerd wat wel en niet kan.

In 2019 is een informatieavond gehouden over de toekomstige invulling van drie ontwikkellocaties in Stompwijk. Het gaat om twee particuliere woningbouwplannen en één project van woningcorporatie Vidomes, met een totaal van 60 tot 70 woningen. Het college stimuleert de samenwerking tussen de betrokken partijen, zodat op korte termijn daadwerkelijk gebouwd kan worden. Voor het gebied Schakenbosch staat herontwikkeling in de planning met maximaal 325 woningen en een zorgcentrum. In het najaar stelde het college het ontwerp bestemmingsplan vast.

Daarnaast kregen we te maken met het faillissement van bouwbedrijf Schouten Bouw. Schouten Bouw was verantwoordelijk voor de bouw van ongeveer 100 woningen in Leidschendam: bouwplaatsen Voorburgs Kwartier, Plaspoelkade en Molenpad. Het financiële nadeel voor de gemeente bleef beperkt. Inwoners hebben hier veel meer last van. De gemeente heeft een faciliterende rol gepakt om inwoners te ondersteunen. Zo hebben we onder andere contact opgenomen met Woongarant en de gemeentes Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk, waar Schouten Bouw ook actief was. Woongarant heeft onderhandeld over de overname en afbouw van de woningen. In november organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor de kopers waar zij vragen konden stellen aan een jurist faillissementsrecht. Daarnaast is een conceptbrief beschikbaar gesteld waarmee de kopers hun schade bij de curator konden indienen.

Op de gemeentegrenzen vinden ook ruimtelijke ontwikkelingen plaats, zoals het Central Innovation District (CID), de Binckhorst en de Vlietzone. We hadden aandacht voor het stimuleren van betere communicatie en participatie richting belanghebbenden uit onze gemeente.

Omgevingswet
Doel van de Omgevingswet is om een met minder regels en meer ruimte voor initiatieven, te zorgen voor een prettige leefomgeving. Als gevolg van de coronacrisis is de invoeringsdatum van de wet uitgesteld.  In 2019 werkten we hard aan de digitalisering, Omgevingsvisie, Omgevingsplan, pilots en onze interne processen, om aan te kunnen sluiten op de 1-loket gedachte van de Omgevingswet. We zijn klaar om het proces, samen met andere gemeentes en partners, in de regio uit te werken en te implementeren. Raadsleden zijn betrokken in het proces om te komen tot een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. Daarnaast bereidden we participatiegesprekken met inwoners en maatschappelijke partijen voor door wijkanalyses uit te voeren. Ook zijn we begonnen met het omzetten van juridische regels in begrijpelijke taal, we zorgen dat de doorlooptijd voor vergunningen korter wordt en geldende regels op een locatie snel en eenvoudig te raadplegen zijn. Hiermee verbeteren we de dienstverlening aan onze inwoners.

Cultuur
Cultuur geeft plezier, verbindt en draagt daarmee bij aan een prettige leefomgeving. We hebben samen met de raad en betrokken organisaties ingezet op samenwerking tussen de theaters, musea en bibliotheek en actief gezocht naar samenwerkingsvormen. Doel is om samen te zorgen voor een toekomstbestendige invulling van de verschillende culturele functies voor de inwoners.

De gemeente is trots op haar Romeinse geschiedenis. In 2019 droeg de gemeente het Kanaal van Corbulo en de inheems Romeinse stad Forum Hadriani voor tot UNESCO Werelderfgoed. Na aanstelling wordt Leidschendam-Voorburg onderdeel van het Werelderfgoed de Limes, de grens van het Romeinse Rijk. Met behulp van een subsidiebijdrage van de Provincie Zuid-Holland zijn voorbereiding getroffen om een breed publiek te laten helpen bij het transcriberen van de Dagboeken van Reuvens, om zo meer bekendheid te geven aan het Romeinse verleden. Met het verhaal van de Dagboeken wordt een reizende tentoonstelling gemaakt. Ook daarvoor zijn de eerste stappen gezet. Om het historische karakter van de gemeente te behouden zijn naast gemeentelijke monumenten voor het eerst vier beeldbepalende objecten aangewezen. Dat zijn gebouwen die vooral waardevol zijn vanwege de uitstraling voor het openbare gebied.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21