Jaarstukken 2019

Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, mensen met een beperking, iedereen is onderdeel van onze samenleving en moet volwaardig mee kunnen doen. Als iemand daar ondersteuning bij nodig heeft, dan zorgen we samen met partners dat diegene ondersteuning krijgt.

Oog voor elkaar
Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid bij anderen. Daarom ondertekende de gemeente de lokale aanpak tegen eenzaamheid van het landelijk programma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op basis van vijf pijlers wil de gemeente samen met onder andere de partners van de subsidietafel Betrokken en inclusief de eenzaamheid in de gemeente verminderen.

Gezond en veilig opgroeien
Het is belangrijk dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat jeugdigen en hun ouders de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Er is hard gewerkt aan het realiseren van de resultaatgerichte jeugdhulp voor de periode 2020-2024. De laatste maanden is samen met jeugdhulpinstellingen alles op alles gezet om continuïteit van de zorg te borgen en nieuwe contracten af te sluiten. Dit is met veel inzet gelukt.

Daarnaast werd uitvoering gegeven aan het actieplan Grip op Jeugd. We kregen meer inzicht in de oorzaken van de kostenstijging in de jeugdhulp. Een belangrijke maatregel is de inzet van praktijkondersteuners jeugd. Bij de helft van de huisartsen werkt inmiddels een praktijkondersteuner jeugd. Hierdoor krijgen kinderen, jongeren en hun ouders nog sneller de juiste hulp. Ook is een betere samenwerking tussen maatschappelijke instellingen en de gemeente ontstaan. We zien een voorzichtige trend waarbij het aantal doorverwijzingen naar Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg daalt en het aantal jeugdigen in de zorg stabiliseert.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
In de Wmo is geregeld dat iedereen die dit nodig heeft hulp en ondersteuning krijgt om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen én deel te kunnen nemen aan de samenleving. Mede door het rijksbeleid wonen mensen langer zelfstandig. In 2019 zagen we dat het beroep op ondersteuning via de Wmo behoorlijk toenam, vooral voor inwoners met GGZ-problematiek én omdat het Rijk, met de invoering van het abonnementstarief, de eigen bijdrage naar draagkracht heeft afgeschaft. Hierdoor is een groter beroep gedaan op huishoudelijke ondersteuning. De kosten kwamen circa een miljoen euro hoger uit dan oorspronkelijk begroot.

Sport en bewegen
Gezond leven, betekent ook voldoende bewegen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen sporten en bewegen, tekende de gemeente samen met partners het Lokaal Sportakkoord Leidschendam-Voorburg 2019-2021, als onderdeel van het actieplan Sport en Bewegen 2019. GGD Haaglanden, HMC Antoniushove, Sport en Welzijn, Woej, zeven sportverenigingen en de gemeente Leidschendam-Voorburg werken komende jaren aan vitale sportaanbieders, duurzame sportinfrastructuur, inclusief sporten en bewegen, focus op ouderen, focus op jongeren en gezonde keten.

Re-integratie en participatiebeleid
De gemeente wil dat iedereen een zinvolle dagbesteding heeft, bij voorkeur een (betaalde) baan. Zinvol werken geeft voldoening, dagritme en draagt bij aan financiële zelfredzaamheid. De gemeente zette in 2019 actiever in op re-integratie van inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Als de stap naar een reguliere baan voor inwoners te groot is, ondersteunt de gemeente bij het vinden van een alternatief. Daarbij is sprake van een aanpak op maat voor jongeren en statushouders. Het aantal uitkeringen in december 2019 was lager dan de afgelopen jaren. Er zijn 79 mensen uit de bijstand gegaan.

DSW-werkbedrijf
De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is door de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Rijswijk ondergebracht bij DSW. Veranderende wetgeving in 2015 was aanleiding om te kijken naar de manier waarop dit is georganiseerd. In 2018 is besloten de activiteiten van DSW vanaf 1 januari 2021 onder te brengen in een nieuw Werkbedrijf, dat door de gemeente Zoetermeer wordt opgericht. In 2019 is een plan opgesteld om DSW op te heffen en leverde de gemeente Zoetermeer een plan op voor het nieuwe werkbedrijf. Daarnaast hebben de gemeenten afspraken met elkaar gemaakt over de toekomstige samenwerking met het nieuwe werkbedrijf. Het nieuwe werkbedrijf gaat voor de gemeente Zoetermeer de dienstverlening aan alle werkzoekenden uitvoeren. Hierdoor wordt de uitvoering van de Wsw onderdeel van een breed georiënteerd en toekomstbestendig bedrijf dat nu en in toekomst mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo regulier mogelijk aan het werk helpt.

Rondkomen met een laag inkomen
Elk kind dat in armoede opgroeit is er één te veel. In 2019 startte het nieuwe minimabeleid, waarmee ingezet wordt op minder kinderen in armoede. De Raad van de Kinderen heeft de gemeente geholpen bij het bedenken van maatregelen om armoede te bestrijden. Het Ooievaarspakket is uitgebreid, zodat AOW-gerechtigde minima per 2020 tegoed op hun OV-kaart krijgen, zodat ze gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Onderwijshuisvesting en Integrale Kind Centra (IKC)
Om kinderen en tieners een goede start te geven zet de gemeente in op duurzame onderwijshuisvesting en ontwikkelt ook verschillende Integrale Kind Centra (IKC). In een IKC werken primaire onderwijs en kinderopvang onder één dak samen. Dit biedt kinderen rust en structuur en bevordert de doorlopende leerlijn. Er is gestart met de bouw van IKC De Tol en IKC De Trampoline. Afgelopen jaar waren voor IKC Heeswijk en middelbare school Veurs Voorburg de ontwerpen klaar. Het Kulturhus in Stompwijk werd in gebruik genomen en kreeg de naam Dorpspunt. Het toekomstbestendige gebouw, waar onder andere de Maerten van den Veldeschool in zit, is duurzaam, energieneutraal en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van binnenklimaat. Er is gewerkt aan een besluit om te zorgen dat basisschool De Vijverhof een vernieuwd schoolgebouw krijgt. Tot slot werd gewerkt aan de bouw van de Novum-Maartenshal. Dit is de nieuwe grote, flexibele en duurzame sporthal van middelbare scholen Gymnasium Novum en het Sint Maartenscollege.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21