Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans met toelichting

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

140.654

137.856

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

55.443

54.445

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

16.029

12.836

Totaal materiële vaste activa

212.127

205.138

Financiële vaste activa

a. Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

5.687

5.691

b. Overige langlopende leningen u/g

27

32

c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

1.194

1.532

Totaal financiële vaste activa

6.908

7.256

Totaal vaste activa

219.035

212.393

Vlottende activa

Voorraden:

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

38.358

37.631

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

a. Vorderingen op openbare lichamen

11.205

18.825

b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist

3.000

2.000

c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

3.057

2.715

d. Overige vorderingen

7.339

8.227

Liquide middelen

13

1.759

Overlopende activa:

a. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- overige nederlandse overheidslichamen

415

355

b. Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

15.731

11.701

Totaal vlottende activa

79.119

83.213

Totaal

298.154

295.607

Bedragen x € 1.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21