Jaarstukken 2019

Bijlagen

Realisatie investeringsplan

In 2019 is gewerkt aan de realisatie van diverse investeringen, die bijdragen aan het bereiken van de programmadoelstellingen c.q. de gewenste maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. De investeringen variëren van de aanschaf van bedrijfsmiddelen tot de realisatie van projecten in de openbare ruimte.

In een aantal gevallen wijkt de stand van zaken van de investeringsprojecten per 31 december 2019 af van de planning. De afwijkingen van de planning zijn onder andere aan de orde bij de meerjarige en omvangrijke investeringsprojecten.

De geraamde investeringsuitgaven voor 2019 bedroegen in totaal € 31,8 miljoen, waarvan € 17,0 miljoen is besteed aan de aanschaf van bedrijfsinvesteringen en (meerjarige) investeringsprojecten. Per saldo is sprake van een onderbesteding van €  14,8 miljoen, waarvan € 13,4 miljoen nodig is voor de voortzetting en afronding van de vorig jaar in uitvoering genomen investeringen. De overige investeringsuitgaven met per saldo een onderschrijding van € 1,4 miljoen komen te vervallen.

Wij hebben, met het oog op een verdere verbetering van de planning van de toekomstige investeringsprojecten en -middelen, evenals in voorgaande jaren de oorzaken van de vertraging in de investeringen 2019 geanalyseerd. De uitkomsten van onze analyse zijn samengevat in onderstaande tabel.

 

Omschrijving oorzaak vertraging

Bedrag

a.

Start / afronding afhankelijk van samenloop met andere projecten.

1.898

b.

Project gestart, maar loopt vertraging op door bezwaren, overleg, vergunningen, etc.

0

c.

Werkzaamheden volgens planning uitgevoerd in 2019 financiële afwikkeling in 2020.

2.880

d.

Vertraagde investeringen, die begin 2020 worden uitgevoerd.

1.750

e.

Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren.

6.910

Totaal 

13.438

Bedragen x € 1.000

Het doorschuiven van geraamde investeringsuitgaven van 2019 naar 2020, 2021 en 2022 voor een bedrag van in totaal € 13,4 miljoen. betreft de volgende investeringen.

Toelichting doorgeschoven investeringsuitgaven en -inkomsten

De afwijkingen groter dan € 50.000 zijn in navolgend toegelicht.

Vervangen basisregistratie incl. BGT (€ 56.988)

Over meerdere jaren gefaseerde investeringen. Werkzaamheden lopen door in 2020 (en 2021)

Wettelijke basisregistraties (NHR) (€ 71.812)
Over meerdere jaren gefaseerde investeringen. Werkzaamheden lopen door in 2020 (en 2021)

Vervanging gedeelte wagenpark (€ 159.000)
Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken naar de wijkteams worden deze investeringen doorgeschoven naar 2020.

Vervanging mobiele telefonie (€ 100.703)
De strategische keuze hoe de nieuwe digitale werkomgeving voor de komende jaren er uit ziet wordt pas in 2020 gemaakt. Tot die tijd staan geplande vervangingen stil.

Wifi vervanging bestaande accespoints (€ 120.000)
De strategische keuze hoe de nieuwe digitale werkomgeving voor de komende jaren eruit ziet wordt pas in 2020 gemaakt. Hierbij vindt ook de afweging plaats of de bestaande wifi-acces points moeten worden vervangen of dat WiFi voortaan als een dienst zal worden afgenomen.

Verv. 1e deel thin cliënts en monitoren (€ 102.769)
De strategische keuze hoe de nieuwe digitale werkomgeving voor de komende jaren eruit ziet wordt pas in 2020 gemaakt. Tot die tijd staan geplande vervangingen stil.

Vervangen AV installatie Raadzaal (€ 103.640)
Dit werk loopt door in 2020 en wordt ook afgerond in 2020

DMO KCS - Geheugen van LV (€ 212.113)
Over meerdere jaren gefaseerde investeringen. Werkzaamheden lopen door in 2020 (en 2021)

DMO Informatieveiligheid en privacy (€ 120.000)
De kosten die in 2019 zijn gemaakt op het gebied van informatieveiligheid en privacy waren voornamelijk onderzoekskosten welke geboekt zijn in de exploitatie. Pas in 2020 zullen er te activeren kosten worden gemaakt voor informatieveiligheid en privacy.

UVP-Maatregelen Duivensteijn (5.3) (€ 299.563)

In mei 2019 is de inrit naar het sportpark Duijvensteijn gerealiseerd. Deze maatregel dient binnen een jaar geëvalueerd te worden. Het resultaat (met daarbij de benodigde maatregelen) uit deze evaluatie dient in een vervolgopdracht te worden opgenomen waar het resterende investeringsbedrag voor wordt aangewend.

Aanleg Verbindingsweg Stompwijk (€ 1.532.466)
De wegrealisatie wordt uitgevoerd in de periode Q2 2020 tot Q1 2021 door langere voorbereidingstijd voor de uitvoerende aannemer en een langere voorbereidingsperiode van het weg trace.

Project bereikbaarheid Stompwijk, VAT kosten (€ 184.557)
Het project en de werkzaamheden lopen door tot Q1 2021 (zie ook toelichting aanleg Verbindingsweg Stompwijk).

UVP-Extra Parkeerplaatsen (€123.000)
Deze investering voor de extra parkeerplaatsen is bedoeld voor het vraag gestuurd toevoegen van parkeerplaatsen in de openbare ruimte. De vraag en mogelijkheden van het toevoegen van extra parkeerplaatsen is achtergebleven ten opzichte van de inschatting.

UVP-Verlengde Velostrada deel 2 en 3 (€ 760.896)
Afsluitende werkzaamheden voor dit project vinden plaats in 2020.

UVP- Fietsroute Weigelia (€ 55.000)
De aanleg van de fietsroute beweegt met het woonrijp maken van WC Leidsenhage. Zodoende gefaseerd naar 2020,

UVP-Duurzaam veilig bhproject Steelaan (€ 149.829)
Deze investering is bedoeld voor het vraag gestuurd toevoegen van parkeerplaatsen in de openbare ruimte. De vraag en mogelijkheden van het toevoegen van extra parkeerplaatsen is achtergebleven ten opzichte van de inschatting.

UVP-Vlietbruggen (€307.190)

In 2020 moeten nog een aantal afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden. Daarna wordt het investering afgesloten en opnieuw opgesplitst in deelbedragen.

Verkeersregelinstallaties 2018 (€ 128.524)

In verband met de uitloop van de bouw van de Mall of the Netherlands worden de verkeersregelinstallaties (VRI) werkzaamheden ook opgeschoven. Naar verwachting worden de VRI's nu gerealiseerd eind 2020.

OV armaturen 2018 (€ 74.411)
Gedurende het jaar 2019 is een nieuwe aannemer begonnen als gevolg van een nieuwe aanbestedingsprocedure hierdoor zijn niet alle projecten afgerond in 2019. Dit wordt afgerond in de 1ste helft van 2020.

OV lichtmasten 2018 (€ 61.224)
Gedurende het jaar 2019 is een nieuwe aannemer begonnen als gevolg van een nieuwe aanbestedingsprocedure hierdoor zijn niet alle projecten afgerond in 2019. Dit wordt afgerond in de 1ste helft van 2020.

UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan (€ 82.000)
Het participatietraject van dit project heeft veel langer geduurd dan vooraf was gepland. Hierdoor is vertraging ontstaan in de uitvoering.

Aanleg parkeerterrein Venestraat (€ 81.735)
Niet eerder dan in 2020 door uitloop haalbaarheidsonderzoek / uitvoering samen met woningbouw latere oplevering van parkeerterrein)

Verkeersregelinstallaties 2019 (€ 490.500)
In verband met de uitloop van de bouw van de Mall of the Netherlands worden de verkeersregelinstallaties (VRI) werkzaamheden ook opgeschoven. Naar verwachting worden de VRI's nu gerealiseerd eind 2020.

Groot onderhoud kunstwerken beton 2019 (€ 125.921)
Project heeft vertraging opgelopen door de complexiteit van het project waardoor extra overleggen nodig waren met onder andere Stedin over kabels en leidingen. Verwachte afronding 1ste helft 2020.

Ov lichtmasten 2019 (€ 69.488)
Gedurende het jaar 2019 is een nieuwe aannemer begonnen als gevolg van een nieuwe aanbestedingsprocedure hierdoor zijn niet alle projecten afgerond in 2019. Dit wordt afgerond in de 1ste helft van 2020.

Verv./reconstr. diverse asfaltwegen 2019 (€ 62.451)
Werkzaamheden konden in de praktijk niet worden uitgevoerd zoals gepland was in verband met omleidingen van andere werkzaamheden. Hierdoor vertraging opgelopen in de uitvoering en wordt het doorgeschoven naar 2020.

Verkeer remmende maatregelen Wilsveen (€ 111.000)
De uitvoering van de werkzaamheden op het Wilsveen stonden gepland voor november 2019, maar door ontbreken van capaciteit in de uitvoering is de realisatie naar 2020 verschoven

Ombouw verkeerslichten naar I-VRI (€ 116.206)
In verband met de uitloop van de bouw van de Mall of the Netherlands worden de verkeersregelinstallaties (VRI) werkzaamheden ook opgeschoven. Naar verwachting worden de VRI's nu gerealiseerd eind 2020.

Inr. projectgebied buiten GREX Rijnland (€ 65.000)
De inrichting van de buitenruimte rondom de nieuwbouw van Veurs start net als de bouw van de school pas in 2020.

Aanpassen I-VRI Mall of the Neth. (€ 249.291)
In verband met de uitloop van de bouw van de Mall of the Netherlands worden de verkeersregelinstallaties (VRI) werkzaamheden ook opgeschoven. Naar verwachting worden de VRI's nu gerealiseerd eind 2020.

Aanpassingen parkeergarage Oude Haven (€ 200.000)
Na verkoop van het pand Herenstraat 42 kunnen de werkzaamheden aan de parkeergarage plaatsvinden.

UVP Recon.Nieuwstr./Dam VAT kosten (€ 655.898)
Afsluitende werkzaamheden voor dit project vinden plaats in 2020.

Nieuwbouw VO Veurs Voorburg (€ 224.607)
Het definitief ontwerp voor de nieuwbouw is gereed. De gemeenteraad heeft op 27 januari 2020 het definitieve investeringsbudget beschikbaar gesteld waarna de werkelijke bouw kan starten. Het restantbudget 2019 wordt gefaseerd naar 2020 en 2021.

Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel (€ 905.290)
Nadat in het 2e kwartaal het definitieve investeringsbudget beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad is aansluitend de aannemingsovereenkomst gesloten. In december is de  eerste paal geslagen. De uitgavenplanning loopt daarmee iets achter op de ramingen. Het restantbudget 2019 wordt gefaseerd naar 2020 en 2021.

Nieuwbouw PO-school de Wegwijzer (€ 2.158.960)
Project is gedurende 2019 wat later op gang gekomen omdat intensief overleg over het definitief ontwerp  noodzakelijk bleek om binnen het beschikbare budget te blijven. Met de sloop van de bestaande school De Wegwijzer aan De Tol is inmiddels gestart. Het restantbudget 2019 wordt gefaseerd naar 2020 en 2021.

Nieuwbouw PO-school Pius X inclusief gymnastiekzaal (€ 255.222)

Het definitief ontwerp voor de nieuwbouw van IKC de Heeswijk (Basisschool Pius X) is gereed. De totstandkoming van het ontwerp heeft, vooral om budgettaire redenen, veel tijd gekost. De gemeenteraad heeft op 27 januari 2020 het definitieve investeringsbudget beschikbaar gesteld. Het restantbudget 2019 wordt gefaseerd naar 2020 en 2021.

Grond school Veurse Voorburg (€ 180.897)
Aangezien de raad begin 2020 aanvullend krediet beschikbaar heeft gesteld voor de bouw van Veurs wordt de grond ten behoeve van het schoolgebouw ook pas in 2020 uit de Grex Rijnlandlaan gehaald en worden de kosten van de grond ten laste van dit budget geboekt.

Nieuwbouw Maartens / Novumhal (€ -680.637)
De fasering van dit project loopt qua betalingen iets sneller dan verwacht. Het totaalbudget zal niet worden overschreden. Oplevering wordt verwacht begin februari 2020.

Sp. Westvliet verv kunstgrasvelden 2+3 (€ 619.689)

De velden konden nog een jaar langer mee, daarom zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2020

Herstel / vernieuwing de Loopplank (€ 196.013)

zie BBV 1255. Gewijzigd plan. Investeringsbudget van € 43.000 met afschrijvingstermijn van 8 jaar moet blijven bestaan

Rioolvervanging Strabolaan eo. (€ -93.029)
Overschrijding valt binnen de totale investering welke is gefaseerd over meerdere jaren.

Rioolvervanging Prinsenhof Laag (€ 217.858)

Er is een aanpassing geweest in het participatietraject van dit project. Hierdoor is vertraging ontstaan ten opzichte van de eerdere planning.

Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o. (€ 90.143)
Het betreft de voorbereidingskosten. Het is noodzakelijk eerst een goed inzicht te verkrijgen in de grondwaterstanden door verdichting van het meetnet. Op basis hiervan ontstaat een goede onderbouwing van de benodigde maatregelen waarom de rekenkamer heeft gevraagd. Dit duurt een jaar.

Rioolvervanging v.Leeuwenstraat (€ 100.000)
De gespecialiseerde aannemer (raamcontract) kan niet eerder leveren dan 2020 en voert dit uit in samenhang met een andere investering (levensduur verlengende reparaties en renovaties 2019). Dit heeft geen verdere consequenties.

Vervanging rioolinstallatie 2019 (€ 433.355)
Vervanging van rioolinstallatie is gekoppeld aan het project Strabolaan dat is doorgeschoven naar 2020.

Vervanging rioolbesturing 2019 (€ 83.184)
Wegens personele en organisatorische omstandigheden is dit project uitgesteld.

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2019 (€ 79.618)
De uitgavenplanning is afhankelijk van meldingen en andere bouwprojecten.

Levensduur verlengende reparatie en renovatie2019 (€ 498.662)
Overschrijding van Rioolvervanging Deventerlaan € 25.994 en Pilot Hemelwaterafvoer € 77.955 is verrekend met saldo van deze investering ad € 602.611 waarna € 498.662 wordt voorgesteld om over te hevelen.

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2019 (€ 51.098)
Dit betreft noodvervangingen. De uitgaven zijn afhankelijk van rioolinspecties en rioolinstortingen.

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2019 (€ 88.060)
De beoogde afstemming met wegbeheer was bij een beperkt aantal locaties mogelijk, omdat veel al in uitvoering was.

Rioolvervanging Nieuwstraat (€ 442.424)
Werkzaamheden volgens planning uitgevoerd in 2019, financiële afwikkeling in 2020.

Toelichting onder- en overschrijdingen realisatie investeringsplan

De afwijkingen groter dan € 50.000 zijn navolgend toegelicht.

Vervanging gedeelte wagenpark (€ -70.763)

Auto is aangeschaft en verkocht aan gemeente Pijnacker-Nootdorp, als gevolg van de invoering van de overgang van gemalenbeheer naar Netwerk Afvalwater Delfland (NAD).

Stompwijkse weg (€ 263.105)
De bijdrage van het Hoogheemraadschap Van Rijnland is aangepast naar de werkelijkheid, dit door gewijzigde inzichten bij het Hoogheemraadschap. Ook zijn de kosten van dit project lager uitgevallen.

UVP-Flank maatr.Vlietbruggen (Damplein) (€ 50.000)
In 2020 alleen nog uitvoering van afrondingswerk (€ 4.500). Overigens is het opgenomen subsidiebedrag van 100.000 niet juist. Dit moet 50.000 zijn - de subsidie is in een voorgaand jaar al ontvangen.

Plaatsen lichtmasten Damcentrum (€ 60.000)
Het investeringsbedrag wordt niet aangewend in verband met alternatieve dekking van de lichtmasten.

PO Nieuwb Dijsselbloem fase 1 en Gymzaal met turnvoorz. (Delflandlaan) (€ 73.651)
De twee gecombineerde investeringen sluiten af met een voordeel van € 53.000. Het jaar 2019 kent voor beide investeringen een nadeel van € 73.000, aangezien dit jaar vooraf niet goed begroot is. Dit nadeel kent geen inhoudelijke verklaring.

Buitenruimte Kulturhus Stompwijk (€ 95.262)
Restant van het investeringsbudget zal worden gebruikt voor stuk openbare weg naast het Dorpspunt.

Watersp.park aanl. Veen-en Binckh.polder (€ 122.169)
Het is mogelijk gebleken het project tegen 11,1% lagere kosten te realiseren dan geraamd doordat de uitkomende grond in de Duivenvoorde Corridor kon worden toegepast.

Verr. Waterp. Park ´t Loo (€ 288.365)
Het is mogelijk gebleken het project tegen 11,1% lagere kosten te realiseren dan geraamd doordat de uitkomende grond in de Duivenvoorde Corridor kon worden toegepast.

Duikers verv. Open water brug Valkhof (€ 63.606)

In het oorspronkelijke plan zat ook het inkorten van een duiker onder de weg van de Gr Willem de Rijkelaan naar Valkhof. Hier bleken echter de nodige kabels en leidingen te liggen en veel bomen te staan waardoor de extra kosten niet opwogen tegen de voordelen van een ingekorte duiker.

SP Meerhorst toplaagren. veld 3 + drain. (€ 58.794)
Door een gunstige aanbesteding is de renovatie goedkoper uitgevallen dan verwacht.

Vervanging RG Ruysdaellaan (€ 215.827)
Het is mogelijk gebleken het project tegen 5,8% lagere kosten te realiseren dan geraamd. Vanwege de verlegregeling is een deel van de kosten betaald door kabel en leidingbeheerders.

Levensduur verlengende reparatie en renovatie 2019 (€ 103.949)

Een deel van dit krediet is gebruikt ter dekking van de Overschrijding van Rioolvervanging Deventerlaan ad € 25.994 en Pilot Hemelwaterafvoer ad € 77.955.

Pilot Hemelwaterafvoer (€ -77.955)

Overschrijding verrekend met saldo van investering Levensduur verlengende rep.en ren.2019 (€ 602.611)

Uitvoering de Rietvink (€ 106.454)
Project is uitgevoerd en afgerond volgens planning in 2019.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21