Jaarstukken 2019

0. Bestuur en Ondersteuning

0.10 Mutaties reserves

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geraamd en verantwoord. In het hoofdstuk "Financiële begroting", onderdeel "Reserves" worden de toevoegingen en onttrekkingen nader toegelicht.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

We hebben de mutaties in de reserves zoveel mogelijk verwerkt overeenkomstig de geraamde bedragen in de begroting. Afwijkingen hierop zijn in de financiële samenvatting van dit programma toegelicht.

Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Toelichting per speerpunt

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Wat heeft het gekost?

Mutaties reserves

Primitieve
begroting
2019

Begrotings-
wijzigingen
2019

Begroting
na wijziging
2019

Realisatie
2019

Verschil
2019

Lasten

12.219

-9

12.210

15.093

-2.883

Baten

15.531

1.934

17.465

20.351

2.886

Saldo van lasten en baten

3.312

1.943

5.255

5.257

3

Bedragen x € 1.000

De lasten en baten betreffen de geraamde en gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In de toelichting op de balans onderdeel "Reserves" worden de toevoegingen en onttrekkingen nader toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2020 16:26:42 met de export van 05/28/2020 16:25:21